Mohli by jste mii poradit, jak mám postupovat při vysílání zaměstnanců (řidičů) na lékařské vstupní a preventivní prohlídky? Na jednu stranu by řidiči měli dle zákona č. 361/2000 Sb. absolvovat lékařskou prohlídku 1 x za dva roky a nad 50 let věku 1 x za rok. Ale na druhou stranu mohou být termíny lékařských prohlídek dle zákona č. 373/2011 Sb. a prováděcí vyhl. č. 79/2013 Sb., stanoveny dle kategorizace práce. V tom případě by museli řidiči mít i dva formuláře. Proto bych Vás chtěl požádat o vysvětlení, dle kterého zákona mám tyto lékařské prohlídky u zaměstnanců provádět?

Odpověď:

Pro bližší objasnění této problematiky si nejdříve vysvětlíme, pro které činnosti se provádí lékařské prohlídky dle výše zmíněných právních předpisů.
Pracovně lékařská prohlídka dle zákona č. 361/2000 Sb. se týká:

  • řidiče vozidla, který při plnění úkolů souvisejících s výkonem zvláštních povinností užívá zvláštního výstražného světla modré barvy, případně doplněného o zvláštní zvukové výstražné znamení (např. vozidel zdravotní záchranné služby, policie, hasičského záchranného sboru, některých dopravních podniků, pohotovostních služeb plynových zařízení),
  • řidiče, který řídí motorové vozidlo v pracovněprávním vztahu a u něhož je řízení motorového vozidla druhem práce sjednaným v pracovní smlouvě (tzv. řidič z povolání – řidičské oprávnění všech skupin!),
  • řidiče, u kterého je řízení motorového vozidla předmětem samostatně výdělečné činnosti prováděné podle zvláštního právního předpisu (živnostenského zákona),
  • držitele řidičského oprávnění pro skupinu C1, C1 + E, C, C + E, D1, D1 + E, D nebo D + E, pokud řídí motorové vozidlo zařazené do některé z těchto skupin vozidel (řidiči vozidel nad 3,5 t celkové hmotnosti, včetně soupravy = tažné vozidlo + tažené vozidlo, řidiči autobusů),
  • držitele osvědčení pro učitele řidičů pro výcvik v řízení motorových vozidel podle zvláštního právního předpisu (učitel autoškoly).

Pro tuto pracovně lékařskou prohlídku platí vzor posudku stanovený přílohou 2 prováděcí vyhlášky č. 277/2004 Sb., o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, a dále by žádost zaměstnavatele měla být doplněna “Prohlášením posuzované osoby ke své zdravotní způsobilosti” podle přílohy 1 výše uvedené vyhlášky.

Pracovně lékařská prohlídka podle vyhl. č. 79/2013 Sb., přílohy 2, části II. Rizika ohrožení zdraví, odst. 5 “Řízení motorových vozidel s výjimkou řidičů podle § 87 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, pokud je tato činnost vykonávána jako obvyklá součást výkonu práce nebo jsou do místa výkonu práce přepravovány další osoby”, se týká ostatních řidičů zaměstnavatele, kteří řídí např. vozidla do 3,5 t (nebo motocykly všech druhů a tříkolky) a u kterých není řízení vozidel hlavní pracovní činností.

Pro tuto pracovnělékařskou prohlídku musí posudek obsahovat náležitosti podle § 17 vyhl. č. 79/2013 Sb. a přílohy 1, části 9 vyhl. č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci.

V obou případech musí zaměstnavatel zpracovat a předat zaměstnanci “žádost” k provedení pracovně lékařské prohlídky u poskytovatele pracovnělékařských služeb podle § 15 vyhl. č. 79/2013 Sb.

Z toho vyplývá, že Pracovnělékařské prohlídky u řidičů podle z. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, a dle vyhl. č.79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, nelze skloubit, protože se týkají výkonů různých činností a pro tyto činnosti jsou stanoveny různé termíny pracovnělékařských prohlídek.