Chtěl bych se zeptat, jak si mám vyložit ustanovení zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve kterém je uvedeno, že právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání je povinna vydat pro pracoviště, na němž se nakládá s nebezpečnými chemickými látkami, písemná pravidla. Tato pravidla je povinna nechat schválit orgánem ochrany veřejného zdraví – Krajskou hygienickou stanicí. Konkrétně bych potřeboval vysvětlit, co je myšleno osobou “oprávněnou k podnikání”? Prosím o vysvětlení pojmu “oprávněna k podnikání”? Jen pro vysvětlení jsme základní škola, chemické látky máme v rámci výuky chemie v laboratořích. My samozřejmě nepodnikáme. Učitelé jsou u nás v rámci školení seznámeni o vlastnostech a nebezpečnosti těchto látek. Jsme tedy povinni vypracovat tyto pravidla a nechat je schválit orgánem ochrany veřejného zdraví?

Odpověď:

Pravidla pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami musíte mít zpracovány a to dle
§ 44a zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů. V tomto zákoně je uvedeno, že právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání je povinna pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a životního prostředí vydat, pokud se na jejím pracovišti nakládá s nebezpečnými chemickými látkami nebo  chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické, toxické, žíravé nebo karcinogenní označené R větou 45 nebo 49, mutagenní označené R větou 46 a toxické pro reprodukci označené R větou 60 nebo 61.

Pro látky, kterém mají jinou klasifikaci nebezpečnosti (např. hořlavé, dráždivé apod.) není nutno pravidla zpracovávat a vydávat.

Pravidla je nutno zpracovat pro pracoviště, kde se s těmito nebezpečnými chemickými látkami nakládá a to především proto, aby zaměstnanci měli na pracovišti ihned k dispozici informace o nebezpečných vlastnostech látek a přípravků a zejména pokyny pro první pomoc a postup při havárii.
Pojem osoba “oprávněná k podnikání” se rozumí podnikající fyzická osoba – tedy “fyzická osoba oprávněná k podnikání” a nikoli k pojmu “právnická osoba”.  Povinnost vydat pravidla mají tedy právnické osoby a rovněž i fyzické osoby oprávněné k podnikání, pokud se na jejich pracovišti nakládá s látkami a přípravky klasifikovanými, jak je uvedeno výše, a to bez ohledu na to, zda s chemickými látkami a přípravky přímo podnikají. Nakládáním je míněna jejich výroba, dovoz, vývoz, prodej, používání, skladování, balení, označování a vnitropodniková doprava.

Orgán ochrany veřejného zdraví pravidla neschvaluje, ale podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba, která pravidla vydala je povinna je projednat s příslušnou hygienickou stanicí.