Měl bych dotaz, dle NV č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky je uvedeno, že zaměstnavatel je povinen poskytnout svým zaměstnancům vykonávajícím práce ve výškách školení a to v dostatečném rozsahu. Co je myšleno tímto dostatečným rozsahem? Jak často je potřeba toto školení opakovat?

Odpověď:

Ano, dle tohoto nařízení vlády platí, že zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, zejména pokud jde o práce ve výškách nad 1,5 m, kdy zaměstnanci nemohou pracovat z pevných a bezpečných pracovních podlah, kdy pracují na pohyblivých pracovních plošinách, na žebřících ve výšce nad 5 m a o používání osobních ochranných pracovních prostředků. Školení práce ve výškách a nad volnou hloubkou musí skutečně vycházet z poctivě vyhodnocených pracovních rizik.

V nařízení vlády je kladen důraz na to, aby školení bylo v dostatečném rozsahu pro všechny zaměstnance, kteří pracují ve výšce a jsou ohroženi pádem z výšky nebo do hloubky. Toto nařízení vlády se v praxi používá zejména na stavbách, kde je také velká fluktuace zaměstnanců. Zaměstnavatel se zde nemůže spolehnout na to, že školení provedené jedenkrát ročně bude dostačující, ale musí zajistit pravidelné školení zaměstnanců o rizicích spojených s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a to ihned při uzavření pracovněprávního vztahu, a to byť jen na omezenou dobu.