Ráda bych se Vás zeptala na povinnost zaměstnavatele zajistit zaměstnancům školení řidičů referentských vozidel? Je nutné toto školení provádět i u zaměstnanců, kteří občas řídí služební vozidlo? Pokud by se zaměstnanec při řízení zranil, je nutné mít nějaký doklad o školení řidičů?

Odpověď:

Zákoník práce v § 103 odst. 2 ukládá zaměstnavateli povinnost “zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování.” Z toho vyplývá, že pokud zaměstnanec plní pracovní úkoly související s řízením vozidla jako tzv. řidič referent, je to výkon práce, na kterou se plně vztahuje toto ustanovení zákoníku práce. Z toho jednoznačně vyplývá, že se při výkonu pracovních povinností musí školení řidičů a ověření znalostí zúčastnit každý zaměstnanec, který fyzicky řídí vozidlo. Zaměstnavatel je proto povinen zajistit pravidelné školeni řidičů referentských vozidel a poté provést ověření získaných znalostí zaměstnance. Zaměstnavatel by měl vždy mít prokazatelný záznam o provedeném školení a ověření znalostí tzv. řidičů referentů.